Technium

Technium is een bovenschoolse verrijkingsgroep op het gebied van praktische, technische vaardigheden voor kinderen uit de bovenbouw (groep 5, 6, 7 en 8).

Visie

Met Technium realiseren wij een uitbreiding voor
leerlingen die bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) richting VSO, SBO, Praktijkonderwijs, en VMBO KB/BB zullen uitstromen. Het welbevinden van de leerling en het plezier op school wordt vergroot door te werken aan deze specifieke praktische onderwijsbehoefte. We laten de praktische capaciteiten van deze leerling tot uiting komen. We werken met een portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling van het kind nauwlettend wordt gevolgd.

Voor wie is de verrijkingsgroep?

Talentvolle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte komen ervoor in aanmerking om naar Technium te gaan. Dit zijn leerlingen die op de eigen school onvoldoende tot hun recht komen. De kinderen worden in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren en zich in brede zin te ontwikkelen.

Doel van de Technium

In Technium krijgen leerlingen extra ondersteuning op het gebied van praktische vaardigheden, sociale competenties (kunnen samenwerken en afstemmen met anderen) en zelfbeeld (hanteren van eigen gevoelens en omgaan met zichzelf). Het aanbod in Technium is praktisch van aard. Er komen andere vakken en onderwerpen aan de orde dan in de reguliere groep

In Technium:

– Ontmoeten en werken leerlingen samen met “ontwikkelingsgelijken”
– Worden leerlingen begeleid in de sociaal-emotionele ontwikkeling
– Is aandacht voor praktische vaardigheden.
– Wordt gewerkt aan de door ouders en het kind opgestelde leerdoelen
– Wordt gewerkt aan de kracht vanuit het kind zelf, denk aan doorzetten.

Organisatie

Technium start september op drie locaties met verschillende technische profielen (o.a. Groene Techniek; Bouwen, Wonen & Interieur; Produceren, Installeren & Energie):
– Nordwin College (Heerenveen)
– Kei College (Heerenveen)

– Zuyderzee Lyceum (Lemmer)
Op deze locaties komen de leerlingen één ochtend in de week bijeen, waar zij worden begeleid door een VO-docent en een PO-docent. De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locatie.

Aanmeldingsprocedure

Leerlingen kunnen het gehele jaar aangemeld worden voor deelname aan Technium. Er wordt gewerkt in periodes, plaatsing vindt plaats aan het begin van een periode (twee keer per jaar). De school is verantwoordelijk voor de aanmelding. Na de aanmelding volgt er een intakegesprek met de ouders en het kind. Gedurende de periode wordt de ontwikkeling van de leerling nauwlettend gevolgd. Aan het eind van een periode wordt beoordeeld of de deelname aan de verrijkingsgroep nog een vervolg krijgt in de volgende.