Medezeggenschapsraad

Wie zitten in de MR?

Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad van onze school zitten 2 ouders en 2 personeelsleden. De
MR heeft speciale bevoegdheden: instemmingsrecht of adviesrecht m.b.t. beleid en
organisatie die betrekking hebben op de eigen school. Deze rechten zijn vastgelegd in
een MR-reglement op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen.

Voorbeelden van taken van de MR zijn advies geven of instemmen met betrekking tot:
– verandering onderwijskundige doelstellingen van de school;
– het schoolplan;
– plannen voor nieuwbouw of een belangrijke verbouwing;
– ingrijpende wijzigingen/ veranderingen.

Het emailadres van de MR is mr.dehoeksteen@cbo-meilan.nl .

 

MR Hoeksteen onderwijsDe Medezeggenschapsraad (MR) van MR Hoeksteen Onderwijs is een orgaan dat de belangen van ouders en personeelsleden vertegenwoordigt. De MR bestaat uit twee betrokken ouders en twee toegewijde personeelsleden. Als afgevaardigden van de schoolgemeenschap genieten zij speciale bevoegdheden die zijn vastgelegd in het MR-reglement, gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Scholen.

De voornaamste verantwoordelijkheid van de MR is het uitoefenen van instemmingsrecht of adviesrecht met betrekking tot beleids- en organisatiekwesties die betrekking hebben op onze school. Dit omvat onder andere het geven van advies of instemming met betrekking tot veranderingen in onderwijskundige doelstellingen, het schoolplan, plannen voor nieuwbouw of belangrijke verbouwingen, en ingrijpende wijzigingen.

MR Hoeksteen onderwijs

Hoewel de MR als geheel verantwoordelijk is voor het behartigen van de belangen van de schoolgemeenschap, bestaan er enkele verschillen in bevoegdheden tussen ouders en personeelsleden. De directeur raadpleegt de MR regelmatig voor advies over diverse zaken, zoals de inzet van financiële middelen, de benoeming van de schoolleiding en kwesties met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Daarnaast wordt de MR gevraagd om instemming bij belangrijke besluiten, zoals de vaststelling of wijziging van het schoolplan, veranderingen in onderwijskundige doelstellingen en het beleid met betrekking tot ouderbetrokkenheid bij de school.

De verkiezing van ouders/verzorgers en personeelsleden voor de MR verloopt volgens de procedures die zijn vastgelegd in het reglement. Het is een waardevolle kans voor ouders en personeelsleden om betrokken te zijn bij het beleid en de ontwikkeling van MR Hoeksteen Onderwijs.

Als betrokken gemeenschap hechten we veel waarde aan open communicatie en transparantie. Daarom is de MR te allen tijde bereikbaar via het e-mailadres mr.dehoeksteen@cbo-meilan.nl. We moedigen ouders, personeelsleden en andere belanghebbenden aan om hun vragen, opmerkingen en suggesties met ons te delen. Samen kunnen we werken aan een nog beter onderwijsklimaat voor onze leerlingen, waarin iedere stem gehoord wordt en waarin samenwerking en vooruitgang centraal staan.
Meer informatie is te vinden op de site van de PO raad. 

MR Hoeksteen onderwijsWie zitten er in de MR:
Erica de jong
Annet Gillebaard
Marjet Buisman

De leerkrachten van de MR
Maryanne Dijkstra-Toren
Jorine Post