Ingenium

CBO Meilân heeft 14 christelijke basisscholen en één samenlevingsschool in de gemeentes De Fryske Marren en Heerenveen. CBO Meilân staat voor samen bloeien. Door samenwerken en zelfstandig leren halen wij het beste uit kinderen waarbij de belangen van het kind zelf centraal staan.

Sinds een aantal jaren werken wij met Ingenium: bovenschoolse verrijkingsgroepen voor kinderen uit de midden- en bovenbouw.

Visie

Binnen CBO Meilân wordt hoogbegaafdheidsleren en onderwijzen vorm gegeven. We bedienen de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte dicht bij huis.

Het welbevinden van de leerling en het plezier op school wordt vergroot door te werken aan de specifieke onderwijsbehoefte. We laten de intellectuele capaciteiten van deze leerling tot uiting komen.

We werken met een portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling van het kind nauwlettend wordt gevolgd.

Portfolioleren in een verrijkingsgroep ondersteunt de kinderen bij het leren leren (transfer van informeel naar formeel leren), leren leven (ontwikkelen van de kracht in jezelf) en leren denken op analytisch, praktisch en creatief denkniveau (R.J. Sternberg).

Door te werken aan en te oefenen met deze vaardigheden ontplooien leerlingen zich tot succesvolle adolescenten.

Organisatie

Ingenium heeft 3 expertisecentra welke zijn gevestigd in Joure, Heerenveen en Lemmer. Eén ochtend in de week komen leerlingen uit de bovenbouwgroepen 6, 7 en 8 bijeen. In de middag ontmoeten leerlingen uit de middenbouwgroepen 3, 4 en 5 elkaar. De leerlingen worden begeleid door een specialist op het gebied van (hoog)begaafdheid. Naast het aanbod in de verrijkingsgroepen krijgen deze leerlingen onderwijs op maat in de eigen groep op de eigen school.

Voor wie is de verrijkingsgroep?

Talentvolle leerlingen met een hulpvraag komen ervoor in aanmerking om naar een verrijkingsgroep te gaan. Dit zijn leerlingen die op de eigen school onvoldoende tot hun recht komen. De kinderen worden in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren en zich in brede zin te ontwikkelen.

Doel van de verrijkingsgroep

In de verrijkingsgroepen krijgen leerlingen extra ondersteuning op het gebied van (meta)cognitieve vaardigheden (snappen hoe leren gaat en daarover kunnen reflecteren), sociale competenties (kunnen samenwerken en afstemmen met anderen) en zelfbeeld (hanteren van eigen gevoelens en omgaan met de eigen begaafdheid).

Het aanbod in de verrijkingsgroep is rijk van stof. Er komen andere vakken en onderwerpen aan de orde dan in de reguliere groep.

Leerlingen kunnen vijf keer per jaar aangemeld worden voor deelname aan een verrijkingsgroep. De school is verantwoordelijk voor deze aanmelding. Er is een protocol waarin staat beschreven welke leerlingen in aanmerking komen voor de verrijkingsgroep.

Locatie Heerenveen: CBS Het Kompas

Contact met ouders

Aan het begin van het schooljaar is er een algemene informatieavond voor alle ouders van deelnemende leerlingen aan de verrijkingsgroepen.
De verbinding met ouders wordt door de eigen school van het kind gelegd. Nadat een kind door de school is aangemeld voor deelname aan een verrijkingsgroep, worden de ouders met hun kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden drie persoonlijke leerdoelen met het kind opgesteld. Indien nodig wordt er een tussen- en/of eindevaluatiegesprek met de ouders gepland.