CBO Meilân

CBO Meilân is een stichting die bestuurd wordt door een éénhoofdig College van Bestuur, de heer Eric Rietkerk. CBO Meilân voldoet aan de wet ‘Goed Onderwijs, goed bestuur’ Code Goed Bestuur PO. Dat betekent dat bestuur en toezicht gescheiden zijn. Het College van Bestuur en de directeuren van de scholen stemmen zaken met elkaar af in het directieberaad.

CBO Meilan heeft 14 christelijke basisscholen en 1 samenlevingsschool in Heerenveen en de gemeente De Fryske Marren.

  • De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting, bevorderen  en in stand houden van christelijke scholen en samenwerkingsscholen voor primair onderwijs en vanwege de demografische ontwikkelingen te zorgen voor de continuïteit van kwalitatief goed onderwijs in de regio.
  • De stichting aanvaardt de Bijbel als richtsnoer en inspiratiebron voor al haar handelen in de verhouding tot God, de naaste en de haar omringende wereld.
  • Het onderwijs op een samenlevingsschool is algemeen toegankelijk en waarborgt de diversiteit en uniciteit van iedereen die aan school is verbonden. Er wordt expliciet aandacht gegeven aan brede levensbeschouwing/vorming waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse bronnen. Het onderwijsconcept is gebaseerd op respect, waardering en eerbied in de onderlinge ontmoeting en deelname aan alle onderwijsactiviteiten.

Het bestuursbureau van CBO Meilân is gevestigd te Joure en houdt zich bezig met uitvoerende taken, met het ontwikkelen van beleid en met het adviseren van bestuur en directeuren. Elke school heeft een eigen directeur. Deze is belast met onderwijs en onderwijskwaliteit, interne organisatie en de directe zorg- en beheerstaken op schoolniveau.

Pagina delen: