Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De MR vervult een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen op school. De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht bij onderwerpen als:

  • Onderwijskundige doelstellingen;
  • Het schoolplan en het zorgplan;
  • Veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid (arbeidsomstandigheden);
  • Klachtenregeling;
  • De formatie;
  • Sponsoring.

Medezeggenschapsraad

De MR heeft bijvoorbeeld adviesrecht bij onderwerpen als:

  • Hoofdlijnen van het financieel beleid;
  • Vaststellen vakanties;
  • Verbouw, nieuwbouw en onderhoud;
  • Samenwerking met andere scholen.

De MR kan ook zelf initiatieven nemen, pro-actief meedenken en voorstellen doen. Dit zogeheten initiatiefrecht is in de wetgeving en de medezeggenschapsreglementen vastgelegd. Het initiatiefrecht is iets anders dan het vrijblijvend aandragen van ideeën en suggesties. Dat gebeurt meestal toch wel. De medezeggenschapsraad heeft het recht om voorstellen te doen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de school.

Voor meer algemene informatie over Medezeggenschap: www.infowms.nl of www.ouders.net.